Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Wystawa archeologiczna „Przeszłość wydobyta z ziemi” prowadzi przez ponad 100 tysięcy lat rozwoju człowieka na terenach Polski Środkowej, Kujaw i terenów ościennych. Zwiedzający cały czas mają nad głową iluminowane światłem niebo, zaś przed oczami roztaczają się naturalne krajobrazy od jaskini i surowej tundry, przez lasy do otwartej przestrzeni pól. Ekspozycję zamyka przepiękna architektura romańska (z Tumem, Sulejowem, Inowłodzem) oraz mury zamków późnośredniowiecznych. Wśród eksponatów prawdziwe skarby, od tych najstarszych z miedzi i brązu, po liczący 1300 sztuk srebrnych denarów krzyżowych ze schyłku XI wieku (skarb z Parzęczewa). Dużą atrakcję stanowią zrekonstruowane groby, z których część znajduje się tuż pod szklaną podłogą. Unikatowa jest również figurka paleolitycznej Wenus z Wilczyc obrazująca stopień zaawansowania artystycznego społeczeństw magdaleńskich żyjących około 15 tysięcy lat temu.

Wystawa etnograficzna „Szare jak ziemia, barwne jak pamięć” poświęcona jest człowiekowi - twórcy, a zarazem „wytworowi” kultury wsi okresu dwudziestolecia międzywojennego z regionów Polski środkowej: opoczyńskiego, rawskiego, łowickiego i sieradzkiego. W owym czasie wieś pozostawała w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, co sprzyjało utrzymywaniu się postaw zachowawczych, a wraz z nimi systemu społeczno-kulturowego, który opierał się na wartościach związanych z ziemią, lokalnością, kultywowaniem miejscowej tradycji i na autorytecie starszych.

Wystawa numizmatyczna „Pieniądz na ziemiach polskich” prezentuje umieszczone w porządku chronologicznym monety bite zarówno w kraju jak i w Grecji, Rzymie, czy w Niemczech oraz pieniądz papierowy i inne środki płatnicze będące w obiegu na ziemiach polskich.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
pl. Wolności 14, 91-415 Łódź
Spotkania​ z archeologiąPrzybysze z Pomorza
Dzień Mincerza
Przeszłość wydobyta z ziemi
Przeszłość wydobyta z ziemi - pochówek z okresu neolitu
Przeszłość wydobyta z ziemi
Przeszłość wydobyta z ziemi - pochówki kultury pomorskiej
Szare jak ziemia, barwne jak pamięć
Szare jak ziemia, barwne jak pamięć
Szare jak ziemia, barwne jak pamięć
Pieniądz na ziemiach polskich